Uttalelser

Vedtatt på årsmøtet 2019

Uttalelse 1: Styrke innsatsen mot hatkriminalitet Homonettverket i Arbeiderpartiet vil at: - Politiet må få nødvendige ressurser, systemer og instrukser for å øke sin kompetanse og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge hatkriminalitet. - Grunn- og videregående skoler tar et tydelig ansvar for å forebygge hatkriminalitet og utvikle holdninger som motvirker hat. - Tiltak som Rosa Kompetanse Justis og Restart får bedre finansiering.

Uttalelse 2: Hivpositive må få behandling som sikrer livskvalitet og smittevern Homonettverket i Arbeiderpartiet vil at: - Pasienter med hivdagnose skal tilbys den beste og enkleste legemiddelbehandling som er tilgjengelig. I dag vil det være en-pille-om-dagen.   - Ved anbud må kriterier som etterlevelse, resistensproblematikk og livskvalitet til pasienten veie tyngre enn lavest mulig pris. - Hivmedikamenter må fortsatt finansieres fullt ut av staten, uten å belaste helseforetakenes andre oppgaver.

- Kronikernes organisasjoner må tas med på råd i utformingen av tilbudet til hivpositive.

Uttalelse 3: Heve LHBTI-kompetansen blant kommunene sine ansatte Homonettverket i Arbeiderpartiet vil: - Styrke opplæringen for ansatte innen helse- og velferdssektoren i kommunene med et opplæringstilbud som omfatter LHBTI tematikk. Relevante organisasjoner i sivilsamfunnet må konsulteres i forbindelse med dette arbeidet. Gjennom opplæringen er målet at de ulike profesjonene skal få kompetanse som setter dem i stand til å møte også LHBTI-personer med kunnskap som skaper forståelse og trygghet.  Uttalelse 4: Få slutt på homo som skjellsord Homonettverket i Arbeiderpartiet mener at alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing og krenkingen i læringsmiljøet. Det må iverksettes tiltak for å få bukt med bruken av homo som skjellsord. 

Uttalelse 5: Kjønns- og seksualitetsmangfold inn i seksualundervisningen Homonettverket i Arbeiderparti ønsker å fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensetting, relasjoner og ansvar. 

Uttalelse 6: LHBTI-flyktninger Homonettverket i Arbeiderpartiet vil at: - LHBTI-personer som søker asyl skal om de ønsker det tilbys tilrettelagt mottak der de kan leve fritt for skam, trakassering og overgrep. - Asylprosessen må legges til rette slik at asylsøkere får nødvendig ro og opplever at de trygt kan gjøre rede for hele asylgrunnlaget, også elementer som i deres hjemland er knyttet til frykt, skam og tabuer, som normbrytende kjønnsidentitet og seksuell orientering. - Reglene for familiegjenforening må praktiseres slik at diskriminerende lovgivning i flyktningens hjemland ikke blir hinder for familiegjenforening når en er gitt beskyttelse i Norge.

Uttalelse 7: Nasjonal levekårsundersøkelse for LHBTI-personer. Homonettverket i Arbeiderpartiet mener det må gjennomføres en ny representativ nasjonal levekårsundersøkelse for LHBTI-personer. 

Uttalelse 8: Frihet kommer ikke av seg selv Homonettverket i Arbeiderpartiet foreslår: - At norske utenriksstasjoner må holde tett kontakt med LHBTI-organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner som har LHBTI-rettigheter som en integrert del av sitt arbeid, og at Norge i sin kommunikasjon med land som bryter disse rettighetene lytter til anbefalingene fra organisasjonene i det gjeldende landet. - At LHBTI-rettigheter integreres i de krav Norge stiller når det gjelder menneskerettigheter og anti-diskriminering ved inngåelse av bilaterale og multinasjonale avtaler om norske bistandsmidler. - At Norge er forsiktig med å gi ammunisjon til en retorikk som gir en utsatt minoritet skylda for bistandskutt. Dette kan gjøres ved å gjennomgående inkludere LHBTI-rettigheter som en integrert del av menneskerettigheter i kommunikasjonen man fører med det aktuelle mottakerlandet. - At Norge har en aktiv rolle i FN og andre internasjonale fora når det gjelder å fremforhandle formuleringer om seksuell orientering og kjønnsidentitet i internasjonale avtaletekster som styrker rettighetene og diskrimineringsvernet til LHBTI-personer internasjonalt. - At norske myndigheter er særlig bevisst på i sin behandling av LHBTI-asylsøkere fra land med dødsstraff eller strenge fengselsstraffer for homofili, og er villig til å øke kvoten av overføringsflyktninger fra UNHCR om nødvendig. Asylsøkere som risikerer straff eller alvorlige sosiale sanksjoner på bakgrunn av seksuell orientering, praksis, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk bør innvilges asyl. - At norske bistandsmidler bør i størst mulig grad omdirigeres fra stat-til-stat bistand til det sivile samfunn når det gjelder land som har, eller innfører, dødsstraff eller livstidsfengsel for LHBTI-personer.

Er du enig med Homonettverket om Uttalelser?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker