Uttalelser

Vedtatt på årsmøtet 2019

Uttalelse 1: Styrke innsatsen mot hatkriminalitet
 Homonettverket i Arbeiderpartiet vil at:
 - Politiet må få nødvendige ressurser, systemer og instrukser for å øke sin kompetanse og iverksette nødvendige tiltak for å forebygge hatkriminalitet.
 - Grunn- og videregående skoler tar et tydelig ansvar for å forebygge hatkriminalitet og utvikle holdninger som motvirker hat.
 - Tiltak som Rosa Kompetanse Justis og Restart får bedre finansiering.

Uttalelse 2: Hivpositive må få behandling som sikrer livskvalitet og smittevern
 Homonettverket i Arbeiderpartiet vil at:
 - Pasienter med hivdagnose skal tilbys den beste og enkleste legemiddelbehandling som er tilgjengelig. I dag vil det være en-pille-om-dagen.  
 - Ved anbud må kriterier som etterlevelse, resistensproblematikk og livskvalitet til pasienten veie tyngre enn lavest mulig pris.
 - Hivmedikamenter må fortsatt finansieres fullt ut av staten, uten å belaste helseforetakenes andre oppgaver.

- Kronikernes organisasjoner må tas med på råd i utformingen av tilbudet til hivpositive.

Uttalelse 3: Heve LHBTI-kompetansen blant kommunene sine ansatte
 Homonettverket i Arbeiderpartiet vil:
 - Styrke opplæringen for ansatte innen helse- og velferdssektoren i kommunene med et opplæringstilbud som omfatter LHBTI tematikk. Relevante organisasjoner i sivilsamfunnet må konsulteres i forbindelse med dette arbeidet. Gjennom opplæringen er målet at de ulike profesjonene skal få kompetanse som setter dem i stand til å møte også LHBTI-personer med kunnskap som skaper forståelse og trygghet.
 
 Uttalelse 4:
Få slutt på homo som skjellsord
 Homonettverket i Arbeiderpartiet mener at alle skoler og barnehager har en plikt til å forebygge, undersøke og avdekke mobbing og krenkingen i læringsmiljøet. Det må iverksettes tiltak for å få bukt med bruken av homo som skjellsord.
 

Uttalelse 5: Kjønns- og seksualitetsmangfold inn i seksualundervisningen
 Homonettverket i Arbeiderparti ønsker å fornye og forbedre seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensetting, relasjoner og ansvar.
 

Uttalelse 6: LHBTI-flyktninger
 Homonettverket i Arbeiderpartiet vil at:
 - LHBTI-personer som søker asyl skal om de ønsker det tilbys tilrettelagt mottak der de kan leve fritt for skam, trakassering og overgrep.
 - Asylprosessen må legges til rette slik at asylsøkere får nødvendig ro og opplever at de trygt kan gjøre rede for hele asylgrunnlaget, også elementer som i deres hjemland er knyttet til frykt, skam og tabuer, som normbrytende kjønnsidentitet og seksuell orientering.
 - Reglene for familiegjenforening må praktiseres slik at diskriminerende lovgivning i flyktningens hjemland ikke blir hinder for familiegjenforening når en er gitt beskyttelse i Norge.

Uttalelse 7: Nasjonal levekårsundersøkelse for LHBTI-personer.
 Homonettverket i Arbeiderpartiet mener det må gjennomføres en ny representativ nasjonal levekårsundersøkelse for LHBTI-personer.
 

Uttalelse 8: Frihet kommer ikke av seg selv
 Homonettverket i Arbeiderpartiet foreslår:
 - At norske utenriksstasjoner må holde tett kontakt med LHBTI-organisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner som har LHBTI-rettigheter som en integrert del av sitt arbeid, og at Norge i sin kommunikasjon med land som bryter disse rettighetene lytter til anbefalingene fra organisasjonene i det gjeldende landet.
 - At LHBTI-rettigheter integreres i de krav Norge stiller når det gjelder menneskerettigheter og anti-diskriminering ved inngåelse av bilaterale og multinasjonale avtaler om norske bistandsmidler.
 - At Norge er forsiktig med å gi ammunisjon til en retorikk som gir en utsatt minoritet skylda for bistandskutt. Dette kan gjøres ved å gjennomgående inkludere LHBTI-rettigheter som en integrert del av menneskerettigheter i kommunikasjonen man fører med det aktuelle mottakerlandet.
 - At Norge har en aktiv rolle i FN og andre internasjonale fora når det gjelder å fremforhandle formuleringer om seksuell orientering og kjønnsidentitet i internasjonale avtaletekster som styrker rettighetene og diskrimineringsvernet til LHBTI-personer internasjonalt.
 - At norske myndigheter er særlig bevisst på i sin behandling av LHBTI-asylsøkere fra land med dødsstraff eller strenge fengselsstraffer for homofili, og er villig til å øke kvoten av overføringsflyktninger fra UNHCR om nødvendig. Asylsøkere som risikerer straff eller alvorlige sosiale sanksjoner på bakgrunn av seksuell orientering, praksis, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk bør innvilges asyl.
 - At norske bistandsmidler bør i størst mulig grad omdirigeres fra stat-til-stat bistand til det sivile samfunn når det gjelder land som har, eller innfører, dødsstraff eller livstidsfengsel for LHBTI-personer.

Er du enig med Homonettverket om Uttalelser?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!