Alle sammen

LHBT+ i bystyreprogrammet 2023 - 2027

På program og nominasjonsmøtet i helgen vedtok Oslo Arbeiderparti veldig mye god politikk. Vi i Homonettverket er stolte og glade for alle gjennomslagene vi fikk! For første gang har vi fått et eget kapitel om Kjønns- og seksualitetsmangfold i bystyreprogrammet vårt.

kandidatene

Kjønns- og seksualitetsmangfold Oslo skal være Norges regnbuehovedstad, der alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og hvem man elsker, skal kunne leve frie og trygge liv. Hatefulle holdninger og handlinger skal motarbeides og forebygges. Vi vil styrke kunnskap i skolen og blant kommunens ansatte, og samarbeide tett med Oslo-politiet for å motarbeide hatkriminalitet og angrep på skeive. Særlig vil vi jobbe for å bedre levekår for transpersoner og mennesker med kjønnsinkongruens.

Oslo Arbeiderparti vil: ● Utarbeide en ny og forpliktende handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo med tilstrekkelig finansiering. ● Mennesker med kjønnsinkongruens skal motta et tilstrekkelig helse- og oppfølgingstilbud i Oslo. Utvikle helsestasjonen for kjønns- og seksualitetsmangfold (HKS) faglig og ved finansiering, og jobbe for å etablere HKS som nasjonalt kompetansesenter. ● Øke kompetansen i kjønns- og seksualitetsmangfold blant ansatte i Oslo kommune, og utarbeide veiledere og utdanningsopplegg i samarbeid med aktører på feltet. ● Styrke skeive, frivillige organisasjoner i Oslo ● Jobbe for mer forskning som gir kunnskap om levekårene til skeive barn og unge og skeive med minoritetsbakgrunn. ● Styrke Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold. ● Være positive til tiltak som felles husholdninger, bokollektiver og egne møteplasser for eldre lhbti-personer. ● At det skal opprettes et minnesmerke for alle som døde av aids.

I tillegg vedtok programmøtet mye annet bra relevant lhbt+ politikk:

Oppvekst og kunnskap

Styrke Oslos arbeid med å skaffe fosterhjem og familiehjem, spesielt blant befolkningen med flerkulturell bakgrunn og LHBT+ personer.

Inkluderende og likestilt arbeidsliv Vi skal arbeide aktivt for likestilling og at ingen opplever diskriminering på arbeidsplassen, enten det er på grunn av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksualitet, alder, funksjonsnedsettelse, etnisitet eller livssyn. Vold, trusler og trakassering er et alvorlig problem i arbeidslivet.

Gjennomføre en undersøkelse om hvordan personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet har det på jobb.

Innvandring og inkludering

Vi vil at Oslo tar imot det antall flyktninger som nasjonale myndigheter ber om, og særlig 1230 tar imot flere LHBT+-flyktninger og flyktninger med funksjonsnedsettelser.

Folkehelse – Politikk for aleneboende/enpersonshusholdninger Uavhengig av hvor du bor eller hvem du bor sammen med, skal Oslo være en god by. En rekke ordninger og tilbud er basert på at husholdninger består av flere personer. Dette er i endring og det er en høyere andel aleneboende i Oslo enn i resten av landet. Oslo Arbeiderparti vil derfor gå igjennom hvilke utfordringer disse har og legge frem en sak for bystyret i løpet av perioden.

Vil at det skal fremmes en sak til bystyret om ensliges levekår i Oslo.Følge opp handlingsplan for seksuell og reproduktiv helse, og at Sex og Samfunns ressurs om seksualitetsundervisning i Osloskolen fortsetter.

Helsetilbud for ungdom Videreutvikle offentlige tilbud som Ung Arena, Recovery-sentre, Rask psykisk helsehjelp og andre lavterskeltilbud innenfor psykisk helsehjelp for ungdom, herunder bl.a. også dekke behov for rådgivende tjenester for unge transkjønnede som kan være en utsatt gruppe når det gjelder psykisk helse, livstilfredshet, ensomhet m.m.

Kvinnehelse Utvikle en handlingsplan for Oslo-kvinners helse, og inkludere kjønnsperspektivet i alle kommunale planer og strategier i kommunens helse- og omsorgstilbud.

En mangfoldig, inkluderende og rasismefri by. Oslo Arbeiderparti er stolte over at befolkningen i byen vår består av over 200 nasjonaliteter. Det er mangfoldet av kulturer, språk og livssyn som gjør Oslo til den internasjonale og  spennende byen den er. Oslo skal være en mangfoldig, inkluderende by, med plass til alle, uavhengig av kjønn og kjønnsidentitet, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, tro og livssyn og funksjonsnedsettelse.

Alle former for diskriminering og hatefulle holdninger og handlinger skal bekjempes. Oslo skal være en rasismefri by, og vi vil øke kunnskap om rasisme og diskriminering i alle deler av kommunen. 1 av 4 forteller at de har blitt utsatt for rasisme i Oslo. Vi vil tilby hjelp og støtte for mennesker som utsettes for rasisme eller diskriminerende oppførsel, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag. Alle innbyggere i Oslo skal føle seg trygge, og vi vil forebygge radikalisering og ekstremisme. Oslo Arbeiderparti vil: ● Gi mer veiledning om hvor man kan henvende seg hvis man opplever rasisme og diskriminering i møte med kommunen ● Innføre en kvitteringsordning i politiet, som sikrer dokumentasjon for mennesker som er i kontakt med politiet. ● Styrke samarbeid med tros- og livssynssamfunn, og stille krav om representasjon og likestilling i styrene.