Bilde av operaen

Landsmøtet med mange gode LHBT+ vedtak.

Homonettverket med mange gode gjennomslag - Dette står i det nye partiprogrammet

Det ble vedtatt mye på bra landsmøtet til Arbeiderpartiet 15. - 17. april. I det nye programmet står det blant annet:Arbeiderpartiet skal føre en offensiv og målrettet likestillingspolitikk som gjør at alle inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet.

Ingen mennesker skal diskvalifiseres fra arbeidslivet, utestenges fra det sosiale fellesskapet eller hetses på bakgrunn av sin hudfarge, tro, funksjonsevne eller seksualitet, og ingen minoriteter skal diskrimineres. Arbeiderpartiet skal bygge ned hindre for deltakelse, styrke arbeidet mot diskriminering og for et mer inkluderende samfunn.

Tiltakspunkter:

  • Reglene for familiegjenforening må endres og praktiseres slik at diskriminerende lovgivning i flyktningens hjemland ikke blir hinder for familiegjenforening når en er gitt oppholdstillatelse i Norge. Unntak fra dokumentasjonskravet for flyktninger som kommer fra land der likekjønnet samliv ikke kan praktiseres, bør fastsettes i utlendingsforskriften.
  • Sørge for at behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens gjøres lettere tilgjengelig og desentraliseres til relevante fagmiljø.
  • Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen.
  • Iverksette ny handlingsplan for LHBT+-personer med fokus på levekår.
  • Øke støtten til organisasjonene som jobber for økt likestilling.
  • Arbeide internasjonalt for å bekjempe forfølgelse og diskriminering av mennesker basert på seksuell legning.
  • Støtte samisk LHBT+-arbeid.
  • Gjennomgå støtte- og finansieringsordningene for å bidra til at folkehøgskole er et reelt og mangfoldig tilbud for alle.
  • Samfunnet skal være trygt og gi muligheter for alle, uavhengig av kjønn, hudfarge, tro, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi vil aldri godta diskriminering, hets og trusler mot enkeltmennesker eller grupper.