styret

Åpner opp for ikke kommersiell innenlands surrogati

Årsmøtet vedtok å åpne opp for altruistisk innenlands surrogati

På gårsdagens årsmøte ble det vedtatt at Homonettverket i Arbeiderpartiet mener at altruistisk innenlands surrogati må tillates.

Her kan du lese hele uttalelsen:

Forslag 1: Tillate altruistisk surrogati i Norge Forslagsstiller: Styret.

 På årsmøte i 2019 vedtok Homonettverket i Arbeiderparti at vi på årsmøte i 2020 skulle ta stilling til om surrogati skal tillates i Norge.  Vi har gjennom 2019 diskutert tema i styret, deltatt på møte om temaet og søkt kunnskap.

 Det er mange avveininger som må gjøres når vi skal avgjøre vår politikk på dette området. Homonettverket i Arbeiderpartiet har særlig vært opptatt av skjevhet i maktstrukturer og fare for utnyttelse av sårbare kvinner. Imidlertid har vi også sett at kulturelle og moralske holdninger kan komme i veien for videre drøftinger og beslutning.

 Rettstilstanden, både for barn og foreldre, har vært uklar og til dels truende for de nye familiene.  En slik form for lovløshet kan vi ikke være bekjent av.

Forslag til vedtak:       1)

Homonettverket i Arbeiderpartiet mener at det mangfoldige Norge i fremtiden vil se stadig flere nye familier med barn født av surrogatmor. Dette må vi ta alvor. Rettstilstanden slik vi kjenner den i dag vil antakelig føre til mer og mer reproduksjonsturisme til land som tillater kommersiell surrogati. Vi må sikre at alle barn som fødes har like rettigheter, og at barn som kommer til verden ved hjelp av surrogat har like trygge rammer som andre barn.

Homonettverket i Arbeiderpartiet mener barn som har kommet til verden ved hjelp av surrogat skal ha fulle rettigheter, og at deres foreldre skal ha fulle rettigheter til å regnes som foreldre for sine barn. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 2) Surrogati reiser en del vanskelige problemstillinger, særlig omkring utnyttelse av kvinner i sårbare livssituasjoner. Samtidig ønsker Homonettverket i Arbeiderpartiet å anerkjenne at mange kvinner kan ønske å bidra til at andre kan bli foreldre. Derfor ser vi til en løsning der det ikke skal ytes betaling eller noen form for motytelse for svangerskapet, og ønsker å tillate altruistisk surrogati. Altruistisk surrogati må være en ikke-kommersiell løsning. Ved altruistisk surrogati må partene foreta informert samtykke, og dette må være etterprøvbart og regulert av norsk lov.  Homonettverket i Arbeiderpartiet mener at altruistisk innenlands surrogati må tillates.

Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer. 2 avholdende stemmer